Zakończenie roku  19.06.2019r.

godz. 8.00 klasy I-III

godz. 9.30 klasy VII-VIII

godz. 11.00 klasy IV, V, VI

Msza św.  godz. 8.00 dla klas VII i VIII i IV

Msza św. godz. 9.30 dla klas I-III oraz V i VI