Pedagog szkolny mgr inż. Grażyna Leciej

Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
- 1135 - 1435 - 1030 - 1430 830-1130

 

Pedagog szkolny mgr Danuta Wendeker

Pon. Wt. Śr. Czw. Pt.
1145 - 1340 - 1045-1340 -

0715-0800


Prawidłowy rozwój dzieci we współczesnych czasach staje się wielkim wyzwaniem dla rodziców, szkoły i wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces wychowania młodego pokolenia. Mnogość zagrożeń na drodze rozwoju dzieci i młodzieży wymaga prowadzenia działań profilaktycznych na różnych poziomach i z wykorzystaniem wszelkich możliwych strategii profilaktycznych.
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie uzyskała wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji zadań z zakresu wychowania i profilaktyki dzięki któremu w listopadzie i w grudniu w Szkole Podstawowej w Dąbrowie zostały przeprowadzone zajęcia profilaktyczne z terapeutą, trenerem rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

W spotkaniach z terapeutą pt. „Zagrożenia na drodze rozwoju – alkohol,
narkotyki, dopalacze” uczestniczyli uczniowie klas VI, VII i VII. Równolegle rodzice uczniów wzięli udział w zajęciach psychoedukacyjnych pt. „Bliżej dziecka”.
Celem zajęć z uczniami była edukacja na temat współczesnych zagrożeń oraz tworzenie warunków do budowania „zdrowych” postaw wobec środków psychoaktywnych. Wiedza jest jednym z ważnych czynników chroniących młodzież przed uzależnieniem, pomaga w wyrobieniu właściwej postawy wobec używek. Niewłaściwe przekonania, niedostateczna świadomość zagrożeń lub wiedza oparta na mitach mogą sprzyjać sięganiu po środki odurzające. Zajęcia dla rodziców poruszały treści związane z postawami wychowawczymi rodziców, które mogą stanowić czynnik chroniący przed rozwojem ryzykownych zachowań dzieci, ale też niewłaściwe postawy, brak relacji z dzieckiem może skutkować sięganiem przez dzieci i młodzież po środki psychoaktywne.


Cele i zadania pedagoga szkolnego.

Jestem nie po to, aby mnie kochali i podziwiali, ale po to, abym ja działał i kochał. Nie obowiązkiem otoczenia pomagać mnie, ale ja mam obowiązek troszczenia się o świat, o człowieka. /Janusz Korczak/

Pedagog dba o wszechstronny rozwój ucznia, organizuje i prowadzi wszelkiego rodzaju zajęcia o charakterze integracyjno-profilaktyczno-terapeutycznym. Jest koordynatorem działalności profilaktycznej na terenie szkoły oraz inicjatorem i autorem programów związanych ze sferą opiekuńczo-wychowawczą. Prowadzi konsultacje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, pełniąc rolę osoby wspierającej w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych. Zadaniem pedagoga jest wspierać, próbować zrozumieć, szukać przyczyn i wskazywać możliwości rozwiązań; być czułym na krzywdę i nie pozwalać na przemoc.

Pedagog jest zawsze sojusznikiem ucznia, nawet jeżeli uczniowi wydaje się inaczej. Przewiduje pewne sytuacje i trudne decyzje jakie podejmuje, w końcowym efekcie są korzystne dla ucznia.

Pedagog szkolny:

  • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych,
  • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych,
  • udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,
  • przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
  • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego,
  • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne,
  • prowadzi konsultacje indywidualne dla uczniów jak również rodziców,
  • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej.

Uczniu, Rodzicu, Nauczycielu, razem na pewno znajdziemy dobre rozwiązanie i poradzimy sobie z każdym problemem.